I. PEAMISED MÕISTED

1. Ettevõte - Inktoner OÜ - Eesti (ettevõtte kood: 11926841; aadress: Reimani tn 4, 10124 Tallinn, Eesti; veebisaidid: www.1printer.ee ja www.1printer.eu).

2. Andmesubjekt - füüsiline isik: äriklient, töötaja, partner, külastaja, kelle isikuandmeid ettevõte töötleb.

3. Töötaja - isik, kes on sõlminud Ettevõtte töö- või muu sarnase lepingu ning mille määrab tegevdirektori otsusega isikuandmete töötlemiseks või kelle isikuandmeid töödeldakse.

4. Klient - iga isik, kes tellib, ostab või kasutab meie ettevõtte teenuseid. Klient, kellega ettevõte on sõlminud ostutehingu, peab tagama, et kõik lõppkasutajad (nt pereliikmed), kes kasutavad kliendi tellitud teenuseid, on kursis privaatsusavaldusega ja vastavad sellele.

5. Kolmas isik - juriidiline või füüsiline isik, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kelle vastutav töötleja või volitatud töötleja on volitanud andmeid töötlema.

6. Isikuandmed - mis tahes teave füüsilise isiku, andmesubjekti kohta, kelle identiteet on teada või mida saab otseselt või kaudselt identifitseerida, kasutades selliseid andmeid nagu nimi, perekonnanimi, sünniaeg, üks või mitu füüsilist isikut iseloomustavat isikut. , füsioloogilised, psühholoogilised, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed omadused.

7. Isikupärastatud andmed - teave, mis ei ole enam seotud füüsilise isikuga, kuna kõik isiku tuvastamist võimaldavad elemendid on isikuandmete kogumist eemaldatud.

8. „Isikuandmete konkreetsed kategooriad” - andmed, mis on seotud füüsilise isiku rassilise või etnilise päritoluga, poliitiliste, usuliste, filosoofiliste või muude veendumuste, liikmesuse, tervise, seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse ning geneetilise, biomeetrilise andmed, mida kasutatakse füüsilise isiku identiteedi tuvastamiseks.

9. „Andmete esitamine” - isikuandmete avalikustamine edastamise teel või muul viisil nende kättesaadavaks tegemine (välja arvatud massiteabevahendites avaldamine).

10. "andmetöötlus" - isikuandmetega seotud mis tahes tegevus: kogumine, salvestamine, säilitamine, säilitamine, liigitamine, rühmitamine, ühendamine, muutmine (lisamine või parandamine), pakkumine, avaldamine, kasutamine, loogiline ja / või aritmeetiline tegevus, otsing, levitamine, hävitamine või muu tegevus või tegevuste kogum.

11. Täielikult või osaliselt automaatsete andmetöötlustoimingute automaatne töötlemine.

12. "Nõusolek" - andmesubjekti vabatahtlik deklaratsioon tema tahtest töödelda tema isikuandmeid talle teadaoleva eesmärgi saavutamiseks. Nõusolek isikuandmete konkreetsete kategooriate käsitlemiseks peab olema väljendatud selges, kirjalikus, võrreldavas või muus vormis, kahtlemata andmesubjekti tahte tõendamisel.

13. Otseturundus - kaupade või teenuste pakkumine isikutele posti, elektroonilise telefoni või muu otsese suhtlemise ja / või pakutavate kaupade või teenuste kohta.

14. Muude isikuandmete töötlemise ja kasutamise reeglites (edaspidi - reeglid) kasutatud mõisted vastavad Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduses (edaspidi seadus) sätestatud mõistetele ja / või 27. aprill. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr. 2016/679 (edaspidi „määrus”).

II. ÜLDSÄTTED. 

1. Käesolevad reeglid reguleerivad ettevõtte ja selle töötajate tegevust andmesubjektide ja töötajate isikuandmete töötlemisel, kasutades selleks ettevõttesse paigaldatud isikuandmete automaatset ja mitteautomaatset töötlemist ning määravad andmete õigused. Isik ja töötaja, isikuandmete kaitse rakendamine ja muud sellega seotud andmetöötlusküsimused.

2. Need reeglid kehtivad veebipoodide ja veebisaitide kohta: www.1printer.ee ja www.1printer.eu ("Veebileht"), mida Ettevõte omab.

3. Ettevõte kogub, haldab ja säilitab kõiki andmeid vastavalt Euroopa Liidu üldisele andmekaitse määrusele nr. 2016/679, muud õigusaktid. Ettevõte garanteerib, et andmesubjekti isikuandmeid ei müüda ega rendita kolmandatele isikutele ega edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või kui see on vajalik Ettevõtte teenuste osutamiseks või kui andmesubjekt nõustub sõnaselgelt tema andmete edastamisega. Ettevõte ei tohi töödelda, kasutada ega avalikustada Erikategooriate isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui need on andmesubjekti poolt volitatud töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav või lubatud.

III. ANDMETE JUHTIMISE EESMÄRGID JA MEETODID. 

1. Ettevõte pakub laia valikut kaupu ja teenuseid (edaspidi "Teenused"). Teave, mida ettevõte kogub andmesubjektide kohta, sõltub sellest, millist teavet andmesubjekt annab meile tellides teenuseid või registreerudes meie saitidel või tellides teenuseid ilma registreerimiseta.

2. 2. Ettevõte töötleb ainult andmesubjekti andmeid:

a. Mida ta saab andmesubjektilt, kui ta suhtleb või omab juriidilisi suhteid äriühinguga, näiteks ostab Teenuseid või registreid Teenustele, tellib infolehti või võtab meiega ühendust teabe saamiseks;

b. Genereeritakse, kui andmesubjekt kasutab kohaldatava õigusega ettenähtud teenuseid, näiteks meie võrgu ja teenuste kasutamisel (näiteks helistades telefoni teel, e-posti saatmisel või külastades meie veebisaite;

c. Me saame avalikult kättesaadavatest registritest;

d. Milline töötaja esitab ettevõttele töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

3. Klient ei ole kohustatud esitama Ettevõttele mingeid isikuandmeid, kuid kui ta otsustab seda mitte teha, ei pruugi Ettevõte olla võimeline sellisele Kliendile kättesaadavaid teenuseid internetis pakkuma. Sellistel juhtudel kutsub ettevõte kliente külastama meie kontorit ja tellima vajalikud teenused otse.

4. Isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse eesmärkidel, milleks andmesubjekt andis need äriühingule või muudel andmesubjekti või töötaja poolt heaks kiidetud eesmärkidel.

5. Ettevõte võib koguda järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid andmeid:

a. põhiteave, nagu nimi, aadress, isikut tõendav dokument, kontaktandmed;

b. andmed kaupade ja / või teenuste osutamise kohta, arvete esitamine, maksete üksikasjad, teave isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil nõusoleku ja lahkarvamuste kohta ning teabe edastamine kolmandatele isikutele, kontaktandmed ja nendega seotud dokumendid;

c. sidevahendite abil saadud andmed, näiteks liiklusandmed, ühenduse alguskuupäev, aeg, kestus, abonendi abonendi number, ühenduse saaja abonendi number, Interneti-ühenduse ajal kasutatav IP-aadress kasutaja jne

d. muud andmed teenuste ja / või kaupade kasutamise kohta, näiteks küpsiste ja sarnaste veebibrauseriga seotud tehnoloogiate abil kogutud andmed jne;

e. meie videovalveseadmete salvestatud videoandmed ettevõtte kontori külastamisel, et tagada personali, klientide ja ruumide ohutus;

f. telefonikõnede salvestused, kui kliendid helistavad ettevõtte klienditeeninduse juhatajatele või reageerivad ettevõtte töötajate kõnedele;

g. muud andmed, mis on kogutud teie nõusoleku alusel ja mis on üksikasjalikult määratletud nõusoleku saamise ajal.

6. Kui kliendi ja ettevõtte lepingus ei ole sätestatud teisiti teenuste osutamise ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, loetakse, et ettevõte töötleb andmesubjekti isikuandmeid ainult järgmistel eesmärkidel: 

a. Selle konto kliendi identifitseerimine ettevõtte veebisaidile sisselogimisel;

b. Elektrooniliste lepingute korraldamine ja läbiviimine; Klientide raamatupidamine ja lepingulised arveldused; Krediidiandja huvide kaitse ja materiaalse kahju ennetamine; Kliendi võlgade sissenõudmine. Ettevõte haldab isikuandmeid, mis on vajalikud selleks, et tagada ettevõtte klientidele nõuetekohane teenuste osutamine - isiku nõuetekohaseks tuvastamiseks, korralduste vastuvõtmiseks ja täitmiseks, klienditeeninduse teostamiseks, kaupade ja / või teenuste arvete väljastamiseks, krediidikontrolli, võla teostamiseks taastamine, kaebuste uurimine jne.

c. Otseturundus. Ettevõte haldab nii isikustatud andmeid kui ka isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Need andmed säilitatakse kuni Kliendi nõusoleku tühistamiseni, kuid mitte kauem kui 2 aastat pärast Kliendi nõusoleku andmist.

d. Personali, kliendi ja teiste videovalves osalevate isikute, samuti varade kaitse (videovalve) pakkumine. Me haldame oma personali ja meie klientide ning teiste videovalvesse sisenenud isikute videoandmeid nende ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.

e. Lepingu sõlmimine ja täitmine; teenuste osutamine; klientide maksevõime hindamine ja võla haldamine; klienditeeninduse kvaliteedi hindamine; äriühingu õiguste ja õigustatud huvide kaitse ja kaitse; tõendite kogumine (telefonikõnede salvestamine). Käsitleme teie telefonikõnesid, kui helistate ettevõtte klienditeeninduse juhtidele või vastate ettevõtte töötajate kõnedele, dokumentidele ja vestlusandmetele, et saaksime sõlmida teiega lepinguid, hallata võlgu ja tagada pakutavate teenuste kvaliteet.

f. Muud eesmärgid, mille puhul ettevõttel on õigus töödelda teie isikuandmeid, kui väljendate oma nõusolekut andmete töötlemiseks ettevõtte õigustatud huvides või kui ettevõte on seotud asjaomaste õigusaktidega. Ettevõte võib töödelda isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui oleme saanud andmesubjekti nõusoleku või kui meil on õigus töödelda andmeid õigustatud huvi alusel. Ettevõte tegeleb ka isikuandmetega, et nõuetekohaselt täita meie seadusjärgseid kohustusi, nagu raamatupidamine, aruandlus pädevatele asutustele, kui see on seadusega nõutav.

7. Kui töölepingus ei ole sätestatud teisiti, töötleb Ettevõte oma töötajate isikuandmeid ainult järgmistel eesmärkidel: 

a. Töölepingud, täitmine ja raamatupidamine;

b. Ettevõtte kui tööandja kohustuste nõuetekohane täitmine vastavalt õigusaktidele;

c. Nõuetekohane suhtlemine töötajatega väljaspool tööaega;

d. Töötajate ja nende varade ning nõuetekohaste töötingimuste tagamiseks.

8. Töötaja kinnitab ja sõlmib vabatahtlikult äriühinguga sõlmitud töölepingu allkirjastamisel ning nõustub vabatahtlikult, et käesolevate reeglite kohaselt juhib ja haldab ettevõte järgmisi töötaja isikuandmeid:

a. Töölepingute sõlmimiseks, täitmiseks ja arvestamiseks on töötajate nimed, isikukoodid, sünnikuupäevad, elukoha aadressid, haridusdokumendid, töötajate kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, pangakontode arv, millele palka ja muid hüvitisi makstakse, isikuandmeid töödeldakse töömahu taseme , raseduse kohta.

b. Ettevõtte tööandja kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks töödeldakse töötajate nimesid, isikukoode, töötajate perekonnaseisu kohta käivat teavet, tervislikku seisundit.

c. Töötajate nõuetekohaseks suhtlemiseks väljaspool tööaega töödeldakse töötajate aadressi, isiklikke telefoninumbreid ja isiklikke e-posti aadresse töötajate nõusolekul.

d. Töötajate ja nende varade ohutuse tagamiseks ning nõuetekohaste töötingimuste tagamiseks peab tööandja teostama kontoriruumide videovalvet ja haldama töötaja terviseseisundiga seotud teavet, mis mõjutab otseselt töötaja tööülesandeid ja võimalust täita neid õigusaktides ettenähtud viisil.

9. Ettevõte tagab, et isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult ainult selleks, et täita eesmärke, mis on kooskõlas isikuandmete kogumiseelsete eesmärkidega, nii et neid töödeldakse rangelt kooskõlas selge ja läbipaistva isikuandmete seadusliku töötlemisega vastavalt nõuetele.

10. Ettevõtte töötajaid teavitatakse sellest, et kõiki ettevõtteid juhitakse ja võetakse vastu ning töödeldakse Andmesubjektide ja töötajate andmed on rangelt konfidentsiaalsed (välja arvatud töötajad, kes haldavad oma isikuandmeid) ja neid tuleb töödelda vastavalt konfidentsiaalsusnõuetele, mis on sätestatud käesolevates eeskirjades.

11. Eeskirju peavad järgima kõik Ettevõtte töötajad, kes haldavad Ettevõtte isikuandmeid või teavad neid oma ülesannete täitmisel.

IV. PRIVAATSUS JA ISIKUANDMED

1. Ettevõtte andmed Ettevõtte töötajate kohta ja selle juhtimise eesmärgid on sätestatud käesoleva kodukorra artiklis.

2. Ettevõtte töötajad peavad oma ülesannete täitmisel ja isikuandmete töötlemisel järgima järgmisi põhimõtteid:

a. Isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult.

b. Isikuandmeid töödeldakse rangelt käesolevas kodukorras sätestatud eesmärkidel.

c. Andmesubjekti isikuandmeid võivad töödelda ainult vastava pädevusega ettevõtte töötajad (IT-süsteem, veebisaidi või andmebaasi administraatorid, ettevõtte juhid, juhid ja raamatupidajad).

d. Ettevõte ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel või kui andmesubjekt on kohustatud seda tegema.

3. Iga isikuandmeid töötav ettevõtte töötaja peab:

a. allkirjastama konfidentsiaalsuse kohustuse / lepingu.

b. isikuandmete töötlemine rangelt vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, muudele õigusaktidele, juhenditele ja käesolevatele reeglitele.

c. isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks. Tuleb järgida konfidentsiaalsuse põhimõtet ning mis tahes teavet isikuandmete kohta, mida ta on oma ülesannete täitmisel allutanud, tuleb hoida salajasena, välja arvatud juhul, kui selline teave tehakse avalikkusele kättesaadavaks kooskõlas kehtivate õigusnormidega. Ettevõtte töötaja peab pärast töösuhte lõppemist järgima konfidentsiaalsuse põhimõtet.

d. mitte avalikustada, edastada ega luua juurdepääsu isikuandmetele mis tahes viisil isikutele, kellel ei ole õigust isikuandmeid töödelda;

e. Et vältida juhuslikku või ebaseaduslikku isikuandmete hävitamist, muutmist, avalikustamist ja muud volitamata töötlemist, peab see dokumente ja andmefaile nõuetekohaselt ja ohutult kaitsma ning tarbetuid koopiaid vältima. Isikuandmeid sisaldavate äriühingu dokumentide koopiad tuleb hävitada nii, et neid dokumente ei saa taasesitada ja nende sisu ära tunda.

f. teavitama viivitamatult ettevõtte juhatajat või tema määratud vastutavat isikut igast kahtlasest olukorrast, mis võib ohustada isikuandmete turvalisust, ning võtta meetmeid sellise olukorra ärahoidmiseks.

V. TURUSTAMINE JA JÄRELEVALVE

1. Ettevõte tagab, et andmesubjektide isikuandmeid otseturunduse eesmärgil hallatakse ainult õiguspäraselt ja kohustub mitte võtma otseseid turundustegevusi nende andmesubjektide suhtes, kes on isikliku isiku töötlemisega nõus. Vastasel juhul teavitab ta andmehaldurit sellest, et nad ei soovi, et andmesubjekti andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

2. Ettevõte peab andmesubjektile andma võimaluse keelduda ettevõtte poolt saadetud teabest:

a. Andmesubjektil on võimalus keelduda ettevõtte infolehe või muu andmesubjektile saadetud kirjas sisalduvast teabest, klõpsates ettevõtte pakkumistele ja vastutusest loobumisele antud lingile.

b. Andmesubjektil on õigus mitte nõustuda ettevõtte andmetöötlustegevusega, väljendades oma eriarvamust äriühingule kirjalikult või e-posti teel.

3. Ettevõte, kes on saanud info andmesubjekti keeldumise kohta saata uudiskirju või muid otseturundusvahendeid või ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, kohustub ühe kuu jooksul võtma asjakohaseid meetmeid, et täita andmesubjekti taotlusi isikuandmete kohta. Määruse artikkel 12.

4. Ettevõttel on õigus kasutada andmesubjekti isikuandmeid ainult volitatud turundustegevuse läbiviimiseks, st - andmesubjekti esitatud teabe alusel võib esitada ettevõtte üld- või spetsiaalsed ettepanekuid video või audio vahenditega.

VI. KÜPSISED JA NENDE KASUTAMINE

1. Ettevõte teavitab andmesubjekte, et osa teabest võib koguda automaatselt, kui andmesubjekt külastab ettevõtte veebisaiti, sest andmesubjekti Interneti-protokolli aadress peab olema ettevõtte serveri poolt tunnustatud - st teatud teavet andmesubjekti külastuse  kohta võib koguda ettevõtte veebilehel, näiteks: Interneti-protokolli (IP) aadress, mida andmesubjekt kasutab Interneti-ühenduse kasutamiseks; Andmesubjekti veebisaidile külastamise kuupäev ja kellaaeg; muud veebisaidid, mida Andmesubjekt külastab ettevõtte veebilehe külastamisel; kasutatav brauser; teave andmesubjekti arvuti arvutisüsteemi kohta; mobiilirakenduste versioonid; keele seaded ja palju muud. Kui andmesubjekt kasutab mobiilseadet, võib andmeid koguda ka mobiilseadme tüübi, seadme seadete ja geograafiliste (laius- ja pikkuskraadi) koordinaatide määramiseks. Seda teavet kasutatakse ettevõtte kodulehekülje täiustamiseks, suundumuste analüüsimiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks ning ettevõtte veebisaidi haldamiseks. Andmesubjekt võib need andmed vabatahtlikult esitada ettevõtte poolt pakutavate teenuste abil, olles saanud ettevõtte veebisaidi registreeritud kasutajaks või külastades ettevõtte veebilehte toodete ja teenuste tellimiseks ning ettevõtte veebilehe haldamisel.

2. Ettevõte teavitab küpsistest oma veebilehel igale unikaalsesele kasutajale (andmesubjekt), kes on külastanud veebisaiti, esitades talle küpsiste kasutamise kohta teate. Ettevõtte veebilehe kasutamisel nõustub andmesubjekt, et andmesubjekti arvuti (seade) salvestab nendes reeglites nimetatud küpsised.

3. Küpsised on väikesed andmemahtud, mis veebisaidi kaudu asetatakse andmesubjekti arvutisse. Andmesubjekti ei tuvastata sirvimise ajal erinevate veebilehtede abil sama kasutajana. Küpsised võimaldavad veebisaidil andmesubjekti brauserit ära tunda. Küpsiste peamine eesmärk on meeles pidada andmesubjekti valikuid, näiteks veebisaidi eelistatud keelt. Küpsised aitavad ka andmesubjekti samale veebisaidile naasmisel tuvastada. Nad aitavad teie veebisaiti isikupärastada. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega viiruste edastamiseks arvutisse. Küpsised omistatakse ainult andmesubjektile ja neid saab lugeda ainult selle domeeni veebiserver, mis küpsise andmesubjektile saatis. Küpsiste üks tähtsamaid eesmärke on pakkuda andmesubjekti aja salvestamiseks mugavat funktsiooni. Näiteks kui andmesubjekt rakendab veebilehte isiklikuks kasutamiseks või veebilehe sirvimise ajal, aitavad küpsised veebisaidi külastamisel veebilehte mäletades leida konkreetset teavet. See lihtsustab asjakohase sisu esitamist, lihtsustab veebilehe navigeerimist ja palju muud. Pärast veebilehe juurde naasmist võib andmesubjekt leida eelnevalt esitatud teabe, mis muudab kohandatud veebilehe funktsioonide kasutamise lihtsamaks.

4. Küpsiseid saab liigitada vastavalt nende eesmärgile, vastupidavusele ja asukohale veebilehel. Küpsiste abil ei võimalda andmetöötlus kasutaja otsest või kaudset identifitseerimist.

5. Ettevõtte veebisaidil võib kasutada järgmisi küpsiste liike:

a. Tehnilised küpsised (käitamiseks): Ettevõtte veebisaidi kasutajatele Ettevõte püüab pakkuda täiustatud ja lihtsalt kasutatavat veebisaiti, mis kohandub automaatselt nende soovide ja vajadustega. Selle saavutamiseks võib ettevõte kasutada tehnilisi küpsiseid, mis võimaldavad teil veebilehte näha ja võimaldada selle nõuetekohast toimimist. Ettevõtte veebisait töötab ainult tehniliste küpsiste abil.

b. Funktsionaalsed küpsised (kasutajaliidese täiustamine): Ettevõte võib kasutada ka funktsionaalseid küpsiseid, mis võimaldavad teil mäletada andmesubjekti valikuid ja kasutada veebilehte tõhusalt. Näiteks tänu küpsistele mäletab veebisait andmesubjekti valitud keelt, otsinguid või ülevaatusi ja ettevõtte pakutavaid teenuseid. Seda tüüpi küpsised ei ole veebisaidi toimimiseks vajalikud, kuid lisavad rohkem võimalusi ja muudavad andmesubjekti sirvimise nauditavamaks.

c. Analüütilised küpsised (statistika): seda tüüpi küpsiseid võib ettevõte kasutada selleks, et mõista, kuidas ettevõtte külastajad kasutavad ettevõtte veebisaiti, tuvastavad veebisaidi nõrgad ja tugevad osad, optimeerivad ja parandavad veebisaidi tööd ning jätkavad täiustatud lahenduste rakendamist . Kogutud andmed sisaldavad andmesubjekti poolt vaadatud lehekülgi, andmesubjekti kasutatava platvormi tüüpi, kuupäeva ja kellaaja teavet, klikkide arvu, hiire liikumist ja sirvimistegevust, märksõnu ja muud teksti, mida andmesubjekt veebilehe sirvimise ajal kogub . Ettevõte võib kasutada ka online-reklaamifirmade analüütilisi küpsiseid, et analüüsida tarbijate käitumist pärast ettevõtte internetireklaami kuvamist. Ettevõte ei tea, milline andmesubjekt on.

d. Kaubanduslikud küpsised (turundus): ettevõte võib neid küpsiseid kasutada ettevõtte reklaamide paigutamiseks teistele veebisaitidele. Nn "ümbersuunamisreklaamid" kuvatakse teabe põhjal, mida külastaja otsib.

6. Iga kord, kui külastate Ettevõtte veebilehte, saab andmesubjekt küpsiste kasutamist vastu võtta või sellest keelduda, kuid keeldumise korral ei suuda Ettevõte tagada veebisaidi sirvimise kvaliteeti. Enamik veebibrausereid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt, kuid kui andmesubjekt soovib, saavad nad brauseri kergesti muuta, et neid vältida. Seega on andmesubjektil võimalus oma arvutist veebibrauserit kasutades igal ajal kustutada või blokeerida küpsiseid oma arvutist. Kui blokeerite küpsised, ei pruugi tehnilised põhjused mõnel ettevõtte veebilehe andmesubjektil töötada või ei pruugi korralikult töötada.

7. Andmesubjekti isikuandmeid küpsiste abil ei koguta.

VII. ISIKUANDMETE TURVALISUS JA KÄITLEMINE ÜHENDUSES

1. Ettevõttes töödeldavad isikuandmed salvestatakse elektroonilisel andmekandjal, elektroonilisel kujul ja paberkandjal. Kliendi isikuandmeid töödeldakse automatiseeritud süstemaatilistes failides, kui klient esitab andmed ettevõtte kodulehel käsitsi - esitades kliendile andmeid telefoni või e-posti teel. Ettevõtte isikuandmeid käsitletakse käsitsi.

2. Ettevõte rakendab seaduses ja määruses sätestatud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida andmesubjekti andmete loata juurdepääsu või ebaseaduslikku kasutamist. Ettevõte kasutab kasutaja autentimise süsteemi tagamaks, et andmesubjekti esitatud andmed on kaitstud ebaseaduslike tegevuste eest: isikuandmete muutmine, avalikustamine või hävitamine, identiteedivargus, pettus. Ettevõtte kasutatavad andmesalvestus- ja töötlemisandmebaasid on kaitstud volitamata juurdepääsu eest arvutivõrkude kaudu. Ainult erilubasid või volitusi omavatel ettevõtte töötajatel on õigus tutvuda Kliendilt saadud isikuandmetega või ettevõttele esitatud tööandmetega.

3. Andmesubjekt tagab, et tema esitatud isikuandmed on täielikud, ajakohased ja täpsed.

4. Ettevõte kasutab andmesubjekti õigusi nõuda teavet, parandada, hävitada isikuandmeid või peatada isikuandmete töötlemine, võttes arvesse töötlemise laadi ja võimalusel asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi vahendeid kasutades kasutades spetsiaalset veebipõhist vahendit.

5. Töötajad, kes automatiseerivad isikuandmete töötlemist või kelle arvutist pääseb piirkonda, kus isikuandmeid säilitatakse, peavad kasutama paroole. Paroole tuleb perioodiliselt ja teatud tingimustel muuta (näiteks töötaja vahetuse, sissemurdmise ohu korral, kahtluse korral, et salasõna on saanud teada kolmandatele isikutele jne). Arvutitöötaja saab teada oma parooli.

6. Arvutihooldusametnik peab tagama, et isikuandmete failid ei oleks nähtavad teistelt arvutitelt, mille kasutajad ei ole volitatud töötlema isikuandmeid ja et viirusetõrjeprogramme uuendatakse perioodiliselt.

7. Arvutihooldusametnik teeb arvutis olevate andmefailide koopiad. Kui failid on kadunud või kahjustatud, peab vastutav töötaja need mõne tööpäeva jooksul taastama.

8. Töötaja kaotab õiguse töödelda isikuandmeid, kui töötaja töö või muu sarnane leping on lõppenud või kui ettevõtte juht tühistab töötaja isikuandmete töötlemise.

9. Ettevõtte töötajate, rahastamise, raamatupidamise ja aruandluse, arhiivide või muid isikuandmeid sisaldavaid dokumentide ja nende koopiaid hoitakse lukustatud kappides / sahtlites / kappides / arhiivis. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ei tohi hoida nähtavas kohas, mis on kõigile kättesaadav.

10. Isikuandmete kaitse tagamiseks rakendab või kavatseb ettevõte rakendada järgmisi isikuandmete kaitse meetmeid:

a. haldus (töötajate ohutute dokumentide koostamine ja arvutiandmete ja -andmebaaside töötlemine, erinevate tegevusvaldkondade töökorralduse korraldamine, personali tutvustamine isikuandmete kaitsega jne).

b. riist- ja tarkvara kaitse (serverijaamade, infosüsteemide ja andmebaaside haldamine, töökohad, ettevõtte ruumide hooldus, operatsioonisüsteemide kaitse, kaitse viirusetõrje vastu jne);

c. side ja arvutivõrgu kaitse (andmete jagamine, rakendamine, soovimatu pakettfilter jne).

11. Isikuandmete kaitse tehnilised ja tarkvara meetmed peavad tagama:

a. operatsioonisüsteemi ja andmebaasi koopiate hoidla paigaldamine;

b. süsteem süsteemide taastamiseks ettenägematutes olukordades (üllatuste juhtimine);

c. andmete lubatud kasutamine, nende puutumatus.

12. Olles tuvastanud isikuandmete töötlemise rikkumise võimaliku asjaolu, moodustatakse ettevõtte juhi korraldusel komisjon, et uurida sündmuse asjaolusid vähemalt 3 (kolm) ettevõtte töötajat ja ettevõtte infotehnoloogia ettevõttelt infrastruktuuri järelevalvaja, kes 30 (kolmekümne) päeva jooksul esitab rikkumise fakti kohta järelduse.

13. Isikuandmetega seotud rikkumise asjaolude korral teavitab Ettevõte sellest riiklikku andmekaitseinspektsiooni vastavalt käesolevale heakskiidetud soovitustele, mis on kättesaadavad:

https://www.aki.ee/et/poordu-inspektsiooni-poole/rikkumisteate-edastamine

14. Kui andmesubjektid esitavad isikuandmeid töötlejatele (alltöövõtjatele), näiteks võlgnikke nõudvate äriühingute, advokaatide, IT-infrastruktuuri, veebimajutusteenuste pakkujate poolt, kasutab ettevõte töötlejaid või kolmandaid isikuid. Ettevõtte poolt nõutavate teenuste osutamine peab tagama isikuandmete kaitseks vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised vahendid ning tagama selliste meetmete järgimise.

15. Ettevõte võib anda andmesubjektide isikuandmeid ka vastuseks kohtu- või riigiasutuse taotlustele ulatuses, mis on vajalik kehtivate õigusaktide või kohtumääruse / sertifikaadi nõuetekohaseks täitmiseks.

16. Ettevõte rakendab kõiki kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid konkreetseid kohustusi, võttes arvesse andmetöötluse olemust ja kättesaadavat teavet. Konkreetsed kohustused hõlmavad andmete töötlemise turvalisust (määruse artikkel 32), isikuandmete rikkumise teatist (määruse artiklid 33–34) ning andmekaitsele avaldatava mõju hindamist ja eelnevat konsulteerimist (määruse artiklid 35–36). ).

17. Andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse mitte kauem, kui on vajalik eesmärkidel, milleks andmeid töödeldakse või seadusega ette nähtud, tingimusel et need sisaldavad pikemaid säilitamisperioode.

18. Otseturunduse eesmärgil kogutud andmed säilitatakse kuni teie nõusoleku tagasivõtmiseni, kuid mitte kauem kui 2 aastat alates teie nõusoleku kuupäevast.

19. Igal juhul võib andmeid töödelda ainult siis, kui on esitatud eraldi andmesubjektide teade, milles nõutakse asjaomaste andmete töötlemise lõpetamist või peatamist, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on kehtestatud tähtaegu, mis õigustavad isikuandmete säilitamist kauem.

20. Eespool nimetatud töötlemisperioodi lõpus kustutatakse isikuandmed koos kõigi olemasolevate andmete koopiate kustutamisega.

VIII. ANDMESUBJEKTI  ÕIGUSED

1. Andmesubjektil on järgmised põhiõigused:

a. teada oma isikuandmete töötlemisest;

b. millised on nende isikuandmed ja mida töödeldakse ja millisel eesmärgil;

c. nõuda andmesubjekti ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist, parandamist või täiendamist, andmesubjekti isikuandmete hävitamist või andmesubjekti isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud juhul, kui andmed on salvestatud. Või kui töödeldakse neid eeskirju ja muid juriidilisi nõudeid rikkudes;

d. ei ole nõus andmesubjekti isikuandmete töötlemisega;

e. nõuda andmesubjekti isikuandmete esitamist talle vabalt juurdepääsetavas elektroonilises vormis, et ta saaks need andmed teisele töötlejale edastada (õigus andmete teisaldamisele);

f. nõuda nende isikuandmete hävitamist ("õigus olla unustatud") juhtudel, kui: 

 i) isikuandmeid ei ole enam vaja selleks otstarbeks, milleks need koguti või muul viisil töödeldi;

 (ii) andmesubjekt tühistab nõusoleku (kui tema isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul);

 iii) andmesubjekti isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud;

2. Andmesubjekti teavitatakse sellest, et ta taotleb äriühingult kõigi andmesubjektide õiguste rakendamist:

a. e-posti aadress: info@1printer.eu

b. kirjalikult - aadressile: V. Reimani tn. 4, 10124 Tallinn, Eesti

3. Kui andmesubjekt on veebisaidi registreeritud kasutaja, saab ta oma õigusi veebipõhise tööriista kaudu rakendada, külastades ettevõtte veebilehe vastavat osa.

IX. VASTUTUS

1. Andmesubjekt peab andma Ettevõttele täielikud ja korrektsed isikuandmed ning võtma kõik vajalikud meetmed oma isikuandmete õigeaegseks ajakohastamiseks. Ettevõte ei vastuta andmesubjektile tekitatud kahju eest, kui andmesubjekt on esitanud ebaõigeid ja / või mittetäielikke isikuandmeid või ei võtnud asjakohaseid ja õigeaegseid meetmeid andmete ajakohastamiseks.

2. Ettevõte ei vastuta Interneti-ühenduse katkestuste eest, mis piirab  veebisaidi kasutajate ja teiste isikute juurdepääsu veebisaidile ja võimalusele  kasutada teenuseid.

3. Ettevõttel ei ole võimalust täielikult tagada, et Ettevõtte kodulehekülje toimimine on katkematu või häireteta, et Ettevõtte Veebileht on täielikult kaitstud viiruste või muude kahjulike komponentide eest.

4. Andmesubjekt kannab täielikku riski ja vastutust kolmanda osapoole tegevuse eest ettevõtte kasutajakontol, millele on juurdepääs andmesubjekti sisselogimisandmetega.

5. Ettevõte ei vastuta ärikahjumi, kasumi kadumise, firmaväärtuse kaotsimineku, muude kaudsete kahjude ja nende tagajärgede kahjustamise eest. Andmete kadumist peetakse kaudseteks kadudeks.

X. EESKIRJADE KEHTIVUS JA MUUTMINE

1. Eeskiri jõustub alates selle hetkest, kui on tellitud Ettevõtte teenused otse või Ettevõtte veebilehel, olenevalt sellest, kumb on varasem, ning millest on arvestatud, et andmesubjekt on tutvunud ja nõustub käesolevate reeglite sätetega.

2. Ettevõttel on õigus Reeglid osaliselt või täielikult asendada, teatades sellest oma veebilehel.

3. Tingimuste täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil need on avaldatud Ettevõtte veebilehel.

4. Kui andmesubjekt ei nõustu reeglite uue sõnastusega, on andmesubjektil õigus keelduda ettevõtte ja ettevõtte poolt Veebilehel pakutavate teenuste kasutamisest.

5. Kui Andmesubjekt jätkab Ettevõtte või Ettevõtte Veebisaidi pakutavate teenuste kasutamist pärast Reeglite täiendamist või muutmist, loetakse, et andmesubjekt nõustub Reeglite uue sõnastusega.

XI. LÕPPSÄTTED. 

1. Käesolevate eeskirjade alusel tekkivate õigussuhete suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.

2. Kõik käesoleva eeskirja rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.